Regulamin

 

Regulamin – warunki uczestnictwa

X Międzynarodowy Kongres EKOFORUM

 

§1. Postanowienia ogólne

1.1 EKOFORUM, zwane w dalszej części regulaminu Konferencją organizowaną przez Fundację Ośrodek Wspierania Ekologii w dalszej części Regulaminu zwaną Organizatorem, odbywa się w terminie 13-15 czerwca 2024 w Supraślu.
1.2 Organizatorem Kongresu jest Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii z siedzibą w Białymstoku 15- 879 przy ul. Świętego Rocha 11/1 lok. 407 NIP: 5423223862 REGON: 200676168 KRS: 0000409246, www.ozeon.com.pl, biuro@ozeon.com.pl, tel: +48 85 732 22 72
1.3 Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.4 Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.ekoforum.info
1.5 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie dostępnym na stronie internetowej Kongresu: www.ekoforum.info
1.6 Uczestnikami Konferencji są osoby fizyczne oraz podmioty prawne, które dokonały rejestracji w Kongresie zgodnie z warunkami zawartymi w formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronie internetowej Kongresu: www.ekoforum.info
1.7 W ramach Konferencji będą odbywały się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne, promocyjne, prelekcje zaproszonych gości oraz panele dyskusyjne.
1.8 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania Konferencji z powodu zbyt małej ilości zgłoszonych osób.
1.9 Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszonych do uczestnictwa osób lub firm promujących się, a także do anulowania wcześniej przyjętego zgłoszenia bez podawania powodu. W takim przypadku osoba zgłoszona lub firma promująca się zostanie poinformowana o anulacji zgłoszenia indywidualnie przez pracownika Organizatora lub współorganizatora Konferencji i otrzyma link do transmisji online.

 

§2. Uczestnictwo w Konferencji

2.1 Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:
2.1.1 Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji: www.ekoforum.info
2.1.2 Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem serwisu internetowego www.ekoforum.info upływa 7 czerwca 2024 r. lub po osiągnięciu limitu zgłoszeń. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w Biurze Organizatora oraz osobiście w recepcji Konferencji w czasie jego trwania, w miarę dostępności miejsc.

 

§3. Rezygnacja z udziału w Konferencji

3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej. Uczestnik może również nieodpłatnie przenieść swoje uczestnictwo na inne osoby.

§4. Opłaty

4.1 Udział w X Międzynarodowym Kongresie EKOFORUM jest bezpłatny.

§5. Postanowienia końcowe

5.1 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
5.2 Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem, a Organizatorem.
5.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
5.4 Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Kongresu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów związanych z realizacją Kongresu. Kongres ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
5.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
5.6 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
5.7 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały i informacje przedstawione przez nich lub oddelegowane przez nich osoby na Konferencji, w tym za m.in. nazwę/logo, reklamy, inserty, banery, standy, roll up-y oraz inne materiały reklamowe. Uczestnicy ponoszą również pełną odpowiedzialność za wszelkie wypowiedzi i prezentacje przedstawione na Konferencji przez nich lub delegowane przez nich osoby.
5.8 W trakcie Konferencji Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu obrad w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej wystąpień i wizerunków uczestników w celu ich wykorzystania w publikacjach wydawnictwa OZEON oraz na stronach internetowych.
5.9 Niedozwolone jest utrwalanie (nagrywanie) przez uczestników przebiegu Konferencji za pomocą jakichkolwiek środków audiowizualnych bez zgody Organizatora.
5.10 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.ekoforum.info
5.11 Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu.